Jaarlijkse huurprijsverhoging: informatie voor verhuurders

Martijn de Graaf

Laatste update apr 09 • Leestijd: 3 minuten

In principe mag je als verhuurder één keer per jaar je huurprijs verhogen. Slechts in twee gevallen mag van die frequentie worden afgeweken:

 1. In het eerste loopjaar van een huurcontract. Als een contract vóór de vaste huurverhogingsdatum (1 juli) is ingegaan, mag per 1 juli een eerste huurverhoging plaatsvinden.

 2. Na een woningverbetering (renovatie). Let wel: een woningverbetering is niet hetzelfde als onderhoud. Bij onderhoud blijft het wooncomfort gelijk; bij een renovatie of woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning waardoor het comfort stijgt. Denk aan dubbel glas of vergroten van het woonoppervlak.

Jaarlijkse maximale huurverhoging sociale huurwoningen

Bij sociale huurwoningen mag de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli worden doorgevoerd. Deze huurverhoging heeft altijd een door de overheid vastgesteld maximum. Er gelden verschillende maxima voor

 • huurders met een maximum inkomen onder de door de overheid vastgestelde inkomensgrens;
 • huurders met een maximum inkomen boven die inkomensgrens en
 • huurders van kamers.

Maximale huurverhoging 2020

Per 1 juli 2020 mag de huursom voor kamers worden verhoogd met maximaal 4.1% (2.6% inflatie 2019 + 1.5 procentpunt). Let wel: heb je een all-in huurprijs vastgelegd met je huurder, dan kun je geen huurverhoging doorvoeren. Een huurverhoging wordt namelijk alleen berekend over de kale huur. Bij een all-in prijs zijn kale huur en servicekosten samengevoegd.

Procedure huurverhoging

Wil je als verhuurder de huurprijs van je woning verhogen, dan moet je je aan een aantal regels houden. 1. De huurverhoging mag op elke datum van het jaar plaatsvinden, maar pas vanaf 1 juli mag het nieuwe, door de overheid vastgestelde maximale verhogingspercentage worden doorgevoerd. Huurverhoging vindt dan ook meestal per 1 juli plaats.

 1. De huur mag door de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huur van een woning zoals door het puntensysteem vastgesteld. Zie ook ons artikel over het bepalen van je huurprijs.

 2. Als verhuurder moet je de huurverhoging aankondigen in een schriftelijk voorstel dat persoonlijk aan de huurder is gericht. Een Modelbrief Voorstel tot Huurverhoging is te downloaden via de website van de Huurcommissie.

 3. Het voorstel moet ten minste twee maanden vóór de ingangsdatum van de huurverhoging door de huurder zijn ontvangen.

Het voorstel moet ten minste twee maanden vóór de ingangsdatum van de huurverhoging door de huurder zijn ontvangen.

Inhoud voorstel tot huurverhoging

Stel je zelf het voorstel tot huurverhoging op? Zorg er dan voor dat het ten minste de volgende gegevens bevat:

 • de huidige huurprijs
 • het percentage van de huurverhoging
 • de nieuwe huurprijs
 • de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs
 • hoe de huurder bezwaar kan maken
 • de termijn waarbinnen de huurder bezwaar kan maken

Bezwaar door de huurder

Een huurder kan schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging, bijvoorbeeld als de verhoging niet op tijd (binnen twee maanden voor de ingangsdatum van de verhoging) is doorgegeven of als er binnen de afgelopen 12 maanden al een verhoging is geweest. Ook wanneer de huurprijs door de verhoging boven het wettelijke maximum uitkomt, kan de huurder bezwaar maken. Huurder en verhuurder starten in dat geval een procedure bij de Huurcommissie, die uitspraak doet. Meer over deze procedure lees je op de site van de Huurcommissie.

Huurverhoging vrije sector

Verhuur je een vrijesectorwoning? Ook dan kun je één keer per jaar de huur verhogen. Je mag zelf weten hoeveel, tenzij in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Met zo’n clausule is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

Huurcontract met indexeringsclausule

Neem je een indexeringsclausule op in het huurcontract, dan vermeld je voor welk (inflatie)percentage is gekozen. Uitgangspunt kan bijvoorbeeld de consumentenprijsindex van het CBS zijn. Is de indexeringsclausule hierop gebaseerd, dan kun je de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel bij indexeringsclausule

Door een huurovereenkomst inclusief indexeringsclausule te ondertekenen, gaat de huurder direct aan het begin van de huur akkoord met de (jaarlijkse) huurverhoging. Bij een contract met indexeringsclausule hoef je dan ook een huurverhoging niet schriftelijk voor te stellen. Je laat alleen weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat en hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen je deze informatie moet geven. Weigert je huurder de verhoging te betalen, dan kun je op grond daarvan het huurcontract opzeggen. Gaat hij of zij niet schriftelijk akkoord met de opzegging, dan kan alleen een rechter het contract beëindigen.

Huurcontract zonder indexeringsclausule

Heb je geen indexeringsclausule opgenomen in het huurcontract, dan kun je de huur alleen verhogen door je huurder een nieuw huurcontract aan te bieden. Gaat je huurder niet akkoord met het nieuwe contract, dan kun je om deze reden de huur opzeggen. Stemt je huurder niet schriftelijk in met deze opzegging, dan zul je naar de rechter moeten. Deze beoordeelt of de huurverhoging reëel is en of de huurder de woning moet verlaten, of dat het geldende huurcontract (zonder prijsverhoging) moet worden gehandhaafd.

Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Raadpleeg de bevoegde autoriteiten of een advocaat voor juridisch advies.

Voor feedback over dit artikel of andere suggesties kunt u een e-mail sturen naar content@housinganywhere.com

Gerelateerde artikelen

Optimaliseer uw huurprijs

Krijg toegang tot RentRadar, ons gratis prijsinstrument waarmee je je bezettingsgraad en inkomsten kunt maximaliseren.

Mijn huurprijs berekenen